การคำนวณค่างวดรถยนต์มือสอง

ลักษณะของอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์

 
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) และใช้ยอดเงินต้นนำมาคำนวณดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และดอกเบี้ยที่ได้รับจะไม่ผันแปรไปตามสภาวะตลาดเงินที่มีขึ้นลงตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน ดอกเบี้ยนี้ก็จะไม่ผันแปรไปตามยอดเงินต้นที่ลดลงหลังจากที่มีการชำระไปตามแต่ละงวดแล้ว
 
 
 
การคำนวณค่างวด
 
ค่างวด =        (ยอดเช่าซื้อ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปีที่ผ่อนชำระ) บวก ยอดเช่าซื้อ
 
                                                จำนวนงวดที่ผ่อน
 
 
 
ตัวอย่าง
 
            ยอดเช่าซื้อรถยนต์           =          400,000 บาท
 
            อัตราดอกเบี้ย                 =          5.5 % (สมมติ)
 
            จำนวนปีที่ผ่อนชำระ        =          4 ปี
 
            จำนวนงวดที่ผ่อน 12 x4 =          48 งวด
 
 
 
ค่างวด =          (400,000 x 5.5% x 4) บวก 400,000
 
                                                48
 
            =          10,167 บาท/เดือน